ㄊㄧㄨㄊㄠˊthiu‑thâu

  1. 開設分的利益

  2. 別人身上好處Iㄍㄞ˪ㄒㄧㄠ˫kài‑siāuㄐㄧtsitㄅㄧpitㄒㄧㄥㄌㄧˋsing‑líㄙㄨㄚsuahㆠㄜˊbôㄊㄧㄨㄊㄠˊthiu‑thâu介紹