+5 = 8 

ㄎㄧㄜkhioh

  1. ㄎㄧㄜㄉㄧㄜㆷ̇khioh‑tio̍hㄐㆪˊtsînnㄎㄧㄜㄘㄚˊkhioh‑tshâ

  2. 收集ㄎㄧㄜㄐㆪˊkhioh‑tsînn募捐ㄎㄧㄜㄙㄨㆤ˪khioh‑suè

  3. 收拾整理ㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫Mi̍h‑kiānnㄎㄧㄜㄎㄧㄜㄌㆤkhioh‑khioh‑‑leh!西

  4. ㄎㄧㄜㄍㄧㄥˋkhioh‑kíngㄎㄧㄜkhiohㄗㄜ˪ㄏㄨㆤˋtsò‑hué

  5. 相關動作相關抽象動作ㄎㄧㄜㆣㄧㄣˋˋkhioh‑gín‑áㄎㄧㄜㄐㄧㆰkhioh‑tsiam

  6. 沿ㄧㄢˊㄌㆦ˫iân‑lōoㄎㄧㄜㄎㆤkhioh‑kheh沿路