ㄆㄚㄆㄚㄗㄠˋpha‑pha‑tsáu

  1. ㄌㄧˋLíㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄤkangㄍㄠ˪kàu˪àmㄆㄚㄆㄚㄗㄠˋpha‑pha‑tsáuㄐㄧㆦtsiokㄆㆮˋpháinnㄘㄨㆤ˫ˊtshuē‑‑ê