+5 = 8 

ㄊㄨㄚthua

  1. ㄊㄨㄚthuaㆠㆤ˫bēㄍㄧㆩˊkiânn

  2. ㄎㄢㄊㄨㄚkhan‑thua牽連諉、諉

  3. 延遲Iㄗㄜ˪tsòㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄐㄧㄣtsin𠢕ㆣㄠˊgâuㄊㄨㄚthua

  4. ㄊㄨㄚthuaㄌㄠ˫ㄇㄧㄚ˫lāu‑miā

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇ㄉㄨㄚ˫ㄊㄨㄚtsi̍t‑tuā‑thua