+5 = 8 

ㄐㄧㄠtsiau

  1. 款待招呼ㄐㄧㄠㄊㄞ˫tsiau‑thāi招呼

  2. ㄎㄨㆩ˪Khuànnㄌㄧˋlíㆠㆤbehㄐㄧㄠㆠㄜˊtsiau‑‑bô!

  1. 功夫ㄗㄨㄚㆵ̇ㄐㄧㄠtsua̍t‑tsiau

  1. 計算功夫單位Iㄉㄧ˫tīㆣㆦ˫gōoㄐㄧㄠtsiauˋㄌㄞ˫lāiㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄆㄚphahㄅㄞ˫pāi‑‑ah

+5 = 8 

ㄐㄧㄜtsio

  1. 邀請ㆠㄧㄣˊˋㄗㄞ˪Bîn‑á‑tsàiㆣㄨㄚˋguáㆠㆤbehㄐㄧㄜtsioiㄎㄧ˪khì𨑨ㄑㄧㄊㄜˊtshit‑thô出去

  2. I˫ㄒㄧ˫sīㄘㄨㄚ˫ㆠㆦˋtshuā‑bóoㄒㄧ˫sīㄏㆦ˫hōo𪜶ㄧㄣinㆠㆦˋbóoㄐㄧㄜˊtsio‑‑ê

  3. 帶來ㄐㄧㄜtsioㄒㄧㄜˋㄉㄧ˫sió‑tī帶來運氣