+6 = 9 

ㄗㆮˋtsáinn

  1. ㄊㄠˊㄗㆮˋthâu‑tsáinnㆠㄨㆤˋㄗㆮˋbué‑tsáinn

  1. 作為計算單位ㄋㆭ˫nn̄gㄗㆮˋtsáinnㄎㄨㄚkhuahㄎㄨㄧkhuiㄙㆩsannㄗㆮˋtsáinn產婦生產

+6 = 9 

ㄐㄧˋtsí

  1. ㄐㄧˋㆠㄨㄣˊtsí‑bûn

  1. 目標西表示出來ㄐㄧˋㄉㄧㆰˋtsí‑tiámㄐㄧˋㄏㄨㄧtsí‑hui

+6 = 9 

ㄍㄧˋkí

  1. 西表示出來ㄍㄧˋㄘㄨㄌㄞˊkí‑‑tshut‑lâi