+6 = 9 

˪àn

  1. 估計ㄌㄧˋLí˪ànㄍㄨㄧˋkuíㄉㄜtoh?

  1. ㄌㄧˋLí˪ànㄉㄜˋㄨㄧ˫tó‑uīㄌㄞˊlâi?

  1. 依照比照ㄘㆤ˪It‑tshèㄌㆲˋlóng˪ài˪ànㆣㄨㄢˋguánˊㄍㄨㄧㄍㄧˋkui‑kíㄌㄞˊlâiㄍㄧㆩˊkiânnㄐㄧㄚtsiah˫使ㄙㄞˋē‑sái一切必須按照規定可以