ˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánn

  1. 麼、怎樣通常原因方式有時ㄉㄠ˪ㄉㆤˋTàu‑téㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h˪àiˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánnㄗㄜ˪tsòㄌㄧˋlíㄐㄧㄚtsiah˫ㄒㄧㆲㄒㄧㄣ˪siong‑sìn?到底才會相信

按怎樣