ㄅㄞˊㄌㄧㄚㆵ̇pâi‑lia̍t

  1. 排隊依照次序行列ㄉㄚㆶ̇Ta̍kˊㄉㄧ˫tīㄏㄧㄚhiaㄅㄞˊㄌㄧㄚㆵ̇pâi‑lia̍tㄒㄧ˫sīㄨㄧ˫ㄉㄧㄜㆷ̇uī‑tio̍hㆠㆤbehㆠㆤˋbéㄆㄧㄜ˪phiò個人排隊買票

排隊