+8 = 11 

ㄍㄨㄚ˪kuà

  1. 西起來ㄙㆩSann˪àiㄍㄨㄚ˪kuàㄉㄧㆰ˪tiàmㄙㆩㄍㆤ˪ˋsann‑kè‑áㄉㄧㄥˋtíng

  2. 珠寶ㄍㄨㄚ˪kuàㄑㄧㄨˋㄎㄨㄢˊtshiú‑khuân

  3. 連帶附加一喙掛雙舌。附帶比喻人口伶俐ㆠㄚbahㄍㄨㄚ˪kuàㄍㄨkut

+8 = 11 

ㄎㄨㄚ˪khuà

  1. 心中Iㄍㄚ˫kāㄐㄧtsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄎㄨㄚ˪khuàㄉㄧ˫tīㄒㄧㆬㄍㄨㆩㄊㄠˊsim‑kuann‑thâu