+8 = 11 

ㄊㆤthe

  1. 推辭ㄗㆤTseㄒㄧ˫sīㄉㄚㆶ̇ㄍㆤta̍k‑keˊㄐㄧㆢㄧㆬ˫tsik‑jīm˫ㄊㄤm̄‑thangㄊㆤㄌㄞˊㄊㆤㄎㄧ˪the‑lâi‑the‑khì大家責任互相

+8 = 11 

ㄊㄨㄧthui

  1. 藥物在人產生藥效ㄐㄧTsitㆠㄧ˫bīㄧㄜㆷ̇ˋio̍h‑áㄒㄧ˫sīㄊㄨㄧthui˫ㄍㄧㆩˊkiânnㄧㄚㆷ̇ia̍hㄊㄨㄧthuiㆠㆤ˫bēㄍㄧㆩˊkiânn?產生藥效

  2. 推動加強ㄐㄧTsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì˪àiㄊㄨㄧㄐㄧㆵ̇˫thui‑‑tsi̍t‑ē推動一下

  3. ㄊㆤㆷ̇The̍hㄘㄠˋˋㄍㄜtsháu‑á‑koㄍㄚ˫kāㄘㆥoo‑tshennㆢㄧㄚjiahㄊㄨㄧㄊㄨㄧㄌㆤthui‑thui‑‑leh!青草

  4. 吃、粗俗用法ㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇Kin‑á‑ji̍tㄊㄨㄧthuiㄍㄚkah˫ㄍㄠ˪ū‑kàuㄅㄚˋˊpá‑‑ê

  5. Iㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄊㄨㄧthuiㄍㄚkahㄘㆥoo‑tshennㆣㄧㄥˊㄏㄨㆤgîng‑hueh人家