+16 = 19 

ㄌㄤˋláng

  1. ㄌㄤˋlángㄎㆦ˪khòo

  2. 總攬Iㄌㄤˋlángㄉㄨㄚ˫tuāㄎㄨㄢˊkhuânㆣㄨㄚˋguáㆢㄧㄚˋjiáiㆠㆤ˫bēㄎㄧˋkhí總攬

+16 = 19 

ㄌㆲˋlóng

  1. 全部ㄉㄚㆶ̇ㄍㆤTa̍k‑keㄌㆲˋlóngㄇㄞ˪màiㄎㄧ˪khì大家ㄌㆲˋlóngㄏㄜˋhó

全部