+2 = 6 

ㄒㄧㄨsiu

  1. 納入ㄒㄧㄨㄙㆦsiu‑sokㄒㄧㄨㆢㄧㆴ̇siu‑ji̍p

  2. 保存ㄒㄧㄨㄗㄨㄣˊsiu‑tsûn

  3. 成熟農作物ㄒㄧㄨㄒㄧㄥˊsiu‑sîng

  4. 整理ㄐㄧㄚㆷ̇ㄅㄚˋTsia̍h‑páㄌㄧㄠˋ˫liáu‑āu˪àiㄍㄚ˫kāㄉㄜㄉㄧㄥˋtoh‑tíngㄒㄧㄨㄒㄧㄨㄌㆤsiu‑siu‑‑leh收拾整理一下

  5. 結束停止ㄒㄧㄨㄍㄤsiu‑kang

  6. 收回ㄒㄧㄨㄒㄧㆬsiu‑sim