ㄒㄧㄨㆠㄨㆤˋsiu‑buésiu‑béㄒㄧㄨ ㆠㆤˋ

  1. 收場結束ㄌㄧˋLíㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㆠㄨˋbúㄍㄠ˪kàuㄐㄧtsitㄎㄨㄢˋkhuánㄉㆤ˫ㄅㆦ˫tē‑pōoㄐㄧㄚtsiahㄏㆦ˫hōoㆣㄨㄚˋguáㄌㄞˊlâiㄒㄧㄨㆠㄨㆤˋsiu‑buéㄍㆰˋkámㆠㆤ˫bēㄒㄧㆫsiunnㄑㄧㄠㄍㄨㆤ˪tshiau‑kuè?地步嗎?

收山收場煞尾