+4 = 8 

ㄏㆲ˪hòng

  1. 發出釋出ㄎㄞㄏㆲ˪khai‑hòngㄏㆲ˪ㄙㄤ˪hòng‑sàng廣播

  2. 拘束放任ㄏㆲ˪ㄏㆲ˪hòng‑hòngㄏㆲ˪ㄉㆲ˫hòng‑tōng

  3. 安置ㄏㆲ˪ㄒㄧㆬhòng‑sim

  4. ㄏㆲ˪ㄎㄧ˪hòng‑khì

+4 = 8 

ㄅㄤ˪pàng

  1. 發出釋出ㄅㄤ˪ㄊㄧㄚˋpàng‑thiap‑á

  2. 解脫釋出ㄅㄤ˪ㄙㄞˋpàng‑sái便ㄅㄤ˪尿ㆢㄧㄜ˫pàng‑jiō尿

  3. ㄗㄞˊㄙㄢˋTsâi‑sánㄅㄤ˪pàngㄏㆦ˫hōoㄍㄧㆩˋㄙㄨㄣkiánn‑sun財產

  4. ㄅㄤ˪pàngㄏㆦ˫hōoiㄎㄧ˪khìㄅㄤ˪ㄙㄚpàng‑sak