+7 = 11 

ㄑㄧㄚˊtshiâ

  1. ㄏㄧHitㄗㄜ˫tsōㄊㄚthahㄑㄧㄚˊtshiâㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄅㄧㄥˊpîngㄍㄧㆲ˫ㆠㆤkiōng‑behㄉㄜˋㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪tó‑‑lo̍h‑khì‑‑ah一邊

  2. ㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄑㄧㄚˊtshiâ西ㄙㄞsai西

+7 = 11 

ㄘㄨㄚㆷ̇tshua̍h

  1. ㄐㄧTsitㄉㄧㄠˊtiâuㄙㄨㆩ˪suànnㄘㄨㄚㆷ̇ㄘㄨㄚㆷ̇tshua̍h‑tshua̍h

  1. ㄐㄧTsitㄉㄧㄠˊtiâuㄌㆦ˫lōoㄘㄨㄚㆷ̇tshua̍hㄉㄨㄧ˪tuìㄉㄤㄅㄧㄥˊㄎㄧ˪tang‑pîng‑‑khìㄘㄨㄚㆷ̇ㄍㄨㆤ˪ㄌㄞˊtshua̍h‑‑kuè‑lâi

  1. 不平線條尤其ㄘㄨㄚㆷ̇tshua̍hㄙㄨㆩ˪suànnㄘㄨㄚㆷ̇ㄍㄚtshua̍h‑kakㄙㄨㆩ˪suànn