+14 = 18 

ㄉㆭ˫tn̄g

  1. 西ㄏㆲㄘㄨㆤHong‑tshueㄉㆭ˫tn̄gㄌㄧㄠˋliáuㄙㄨㆩ˪suànnㄍㄨㄚㄉㆭ˫kuah‑tn̄g

  2. 延續ㄉㆭ˫ㄌㄧㄥtn̄g‑ling

+14 = 18 

ㄉㄨㄢ˪tuàn

  1. 決定判定ㄑㄧㄥㄍㄨㄢTshing‑kuanㄌㄢˊlânㄉㄨㄢ˪tuànㄍㄚㆠㄨ˫ka‑būㄙㄨ˫sūㄆㄨㆩ˪ㄉㄨㄢ˪phuànn‑tuànㄉㄨㄢ˪ㄉㄧㄥ˫tuàn‑tīng

+14 = 18 

ㄉㄨㄢ˫tuān

  1. 西抽象事物ㄉㄜㄌㄧㆲˋㄉㄨㄢ˫it‑to‑lióng‑tuānㄉㄨㄢ˫ㄑㄧㄤˊtuān‑tshiâng比喻極度傷心

  2. 延續抽象事物ㄉㄨㄢ˫Tuānㄌㄧㄠˋliáuㄆㄨㆤㄒㄧㄣ˪phue‑sìn不再