+0 = 4 

ㄏㆭhng

  1. ㄧㄜㆷ̇ㄏㆭio̍h‑hngㄆㄧㄢㄏㆭphian‑hng

  2. 地區定點ㄉㆤ˫ㄏㆭtē‑hng

+0 = 4 

ㄏㆲhong

  1. 方法辦法ㄍㄠ˪kàuㄗㄨˋtsúㄧㄨˋiúㄏㆲhong

  2. 位置方向ㄉㄤㄏㆲtang‑hongㄙㄨ˪ㄏㆲsù‑hong