ㄏㆲㄏㄧㆲ˪hong‑hiòng

  1. 東西南北上下區別ㄌㄧˋLíㄉㄨㄧ˪tuìㄐㄧtsitˊㄏㆲㄏㄧㆲ˪hong‑hiòngㄉㄧㆵ̇ㄉㄧㆵ̇ti̍t‑ti̍tㄍㄧㆩˊkiânnㄉㄜ˫tōㄍㄠ˪kàu‑‑ah方向