ㄏㆲㆠㄧㄣ˫hong‑bīn

  1. 事物地位Iㄉㄨㄧ˪tuìㄏㄢ˪ㆠㄨㄣˊhàn‑bûnㄐㄧtsitㄏㆲㆠㄧㄣ˫hong‑bīnˊㄏㄚㆶ̇ㆠㄨㄣ˫ha̍k‑būnㄎㄚkhah˫ㄏㄧㄥ˪ㄘㄨ˪hìng‑tshù中文分的學問比較興趣

  1. 方向ㆣㄨㄚˋGuá˪àiㄉㄨㄧ˪tuìㄉㄜˋtóㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㆲㆠㄧㄣ˫hong‑bīnㄎㄧ˪khìㄐㄧㄚtsiahㄘㄨㆤ˫tshuē˫ㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄐㄧtsitㄏㄤ˫hāngㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫mi̍h‑kiānn?方向才能物品