ㆢㄧㆵ̇ㄐㄧˋji̍t‑tsíli̍t‑tsíㄌㄧㆵ͘ㄐㄧˋ

  1. 時間期間ㆢㄧㆵ̇ㄐㄧˋJi̍t‑tsíㄍㄨㆤ˪kuèㄌㄧㄠˋliáuㄐㄧㄣtsinㄍㄧㄣˋkín時間

  2. 日期特定時間ㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇Kin‑á‑ji̍tˊㆢㄧㆵ̇ㄐㄧˋji̍t‑tsíㄒㄧ˫sīㄏㄜˋhóㄧㄚㆷ̇ia̍hㆠㄞˋbái?日子

  3. 生活ㆢㄧㆵ̇ㄐㄧˋJi̍t‑tsíㄐㄧㄣtsinㄆㆮˋpháinnㄍㄨㆤ˪kuè生活