ㆠㄧㄥˊㄅㄧㆶ̇bîng‑pi̍k

  1. 了解ㄌㄧˋLíㄍㆲˋˊkóng‑‑êㆣㄨㄚˋguáㄌㆲˋlóngㆠㄧㄥˊㄅㄧㆶ̇bîng‑pi̍k‑‑ah了解

  1. 清楚明確ㄐㄧTsitㄅㄨㄣˋpúnㄘㆤtshehㄒㄧㄚˋsiáㄍㄚkahㄐㄧㆩˊtsiânnㆠㄧㄥˊㄅㄧㆶ̇bîng‑pi̍k書寫清楚明確

  2. 聰明糊塗𪜶ㄧㄣInㄌㄠ˫ㆠㄨˋlāu‑búㄙㄨㄧㆢㄧㄢˊsui‑jiân˫ㄏㄨㆤ˪ū‑huè‑‑ah˫ㄍㄜm̄‑kohㄍㄜkohㄐㄧㆩˊtsiânnㆠㄧㄥˊㄅㄧㆶ̇bîng‑pi̍k母親雖然年紀不過聰明糊塗