+9 = 13 

˪àm

  1. ㄐㄧㄚtsiaㄒㄧㆫsiunn˪àm

  2. ㄎㄚKhah˪àmㆣㄨㄚˋguáㄉㄜ˫tō˫ㄉㆭˋㄎㄧ˪tńg‑‑khì

  3. 光明˪ㄅㆦ˫àm‑pōo光明手段

  4. 私下祕密˪ㄏㄜ˫àm‑hō

  1. 計算單位ㄉㄨㄚ˪tuàㄐㄧㆵ̇tsi̍t˪àm

  1. ㄐㆪˊTsînnㄎㄧ˪khìㄏㆦ˫hōoi˪ㄎㄧ˪àm‑‑khì