˫ㄉㄧㄍㄨㆤ˪ē‑tit‑kuèē‑tit‑kèㆤ˫ㄉㄧㆵㄍㆤ˪

  1. 空間通過ㄐㄧTsitㄉㄧㄠˊtiâuㄏㄤ˫ˋhāng‑áㄎㄨㆩ˪khuànnㄉㄜtoㄙㆤ˪ㄙㆤ˪sè‑sèㆷ̇ㆷ̇e̍h‑e̍hㆢㄧ˫ㄗㄚㆴ̇ㄉㆲ˪jī‑tsa̍p‑tòngˊㄊㄨㄚㄑㄧㄚthua‑tshiaㄍㄧㄥ˪ㆢㄧㄢˊkìng‑jiânㄙㄞˋsái˫ㄉㄧㄍㄨㆤ˪ē‑tit‑kuè起來竟然過去

會當袂得過袂當
  1. 經濟狀況成績表現意思Iㄐㄧㆵ̇tsi̍tˊㄗㄚㆠㆦˋㄌㄤˊtsa‑bóo‑lângㄑㄧ˫tshīㄋㆭ˫nn̄gˊㆣㄧㄣˋˋgín‑áㄙㄨㄧㆢㄧㄢˊsui‑jiânㄍㄢㄎㆦˋkan‑khóoㄒㄧㄥㄨㄚㆷ̇sing‑ua̍hㄧㄠˋiáu˫ㄉㄧㄍㄨㆤ˪ē‑tit‑kuè女人養育雖然生活

  2. )​過去論點可以成立完全解說會得過ㄗㆤTseㄉㄧ˫tīㄧㆬㄨㄣ˫ㄏㄚㆶ̇im‑ūn‑ha̍kㄒㄧㆲ˫siōngㄨㄢˊㄗㄨㄢˊuân‑tsuânㄍㄞˋㄙㄨㆤkái‑sueh˫ㄉㄧㄍㄨㆤ˪ē‑tit‑kuè完全過去

  3. 過意ㄌㄧˋLíˋㄋㆤán‑neㄉㄨㄧ˪ㄊㄞ˫tuì‑thāi‑‑iㄌㄧˋlíˊㄒㄧㆬㄍㄨㆩsim‑kuannㄍㆰˋkám˫ㄉㄧㄍㄨㆤ˪ē‑tit‑kuè?對待過意嗎?

會當袂得過袂當