ㆣㄨㆤㆷ̇ㆠㄨㆤˋgue̍h‑buége̍h‑béㆣㆤㆷ͘ㆠㆤˋ

  1. 最後Iㆣㄨㆤㆷ̇ㆠㄨㆤˋgue̍h‑buéㆠㆤbehㄎㄧ˪khìㄍㄜㄏㄧㆲˊKo‑hiôngㄎㄨㆩ˪khuànn𪜶ㄧㄣinㄏㄠ˫ㄙㆥhāu‑senn

月初月頭