+4 = 8 

ㄏㆦㆶ̇ho̍k

  1. ㄗㆤ˪ㄏㆦㆶ̇tsè‑ho̍k

  1. 食用吃。ㄏㆦㆶ̇ho̍kㄧㄜㆷ̇io̍h

  2. 適應ㄗㄨㄧˋㄊㆦˋtsuí‑thóoㄅㄨㄏㆦㆶ̇put‑ho̍k

  3. 承認ㄅㄨㄏㆦㆶ̇put‑ho̍k

  4. 擔任ㄏㆦㆶ̇ㆠㄨ˫ho̍k‑bū

  1. 計算中藥服用劑量單位ㄧㄜㆷ̇ˋio̍h‑áㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄋㆭ˫nn̄gㄏㆦㆶ̇ho̍k