+1 = 5 

ㄅㄨㄣˋpún

 1. ㄘㄠˋㄅㄨㄣˋtsháu‑púnㄒㄧㆵ̇ㆠㄨㆵ̇si̍t‑bu̍t

 2. 簡稱ㄅㄨㄣˋˋA‑pún‑á本人

 1. 計算簿戲曲單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄅㄨㄣˋpúnㄘㆤtshehㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄅㄨㄣˋpúnㄏㄧ˪ㆠㄨㄣˊhì‑bûn戲文

 1. 事物根源ㆣㄨㄢˊㄅㄨㄣˋguân‑pún

 1. 原來ㄅㄨㄣˋpúnㄇㄧㄚˊmiâ

 1. 事物基礎ㄍㄧㄣㄅㄨㄣˋkin‑pún

 2. 母金資金ㄅㄨㄣˋㄐㆪˊpún‑tsînn

 3. 古代皇帝文書ㄗㄠ˪ㄅㄨㄣˋtsàu‑pún

 4. ㄎㄜ˪ㄅㄨㄣˋkhò‑púnㄏㄨ˪ㄅㄨㄣˋhù‑pún

 5. 自稱ㄅㄨㄣˋㄌㄤˊpún‑lâng

 1. ㄅㄨㄣˋpúnㄋㄧˊㄉㆦ˫nî‑tōo