+4 = 8 

ㄅㄢˋpán

  1. 物體ㆠㆦㆶ̇ㄅㄢˋbo̍k‑pánㄐㄧㄜㆷ̇ㄅㄢˋtsio̍h‑pán

  1. 活潑固執不變ㄍㆦˋㄅㄢˋkóo‑pánㄒㄧˋㄅㄢˋsí‑pán

  1. 音樂ㆠㄢ˫ㄅㄢˋbān‑pánㄍㄧㄣˋㄅㄢˋkín‑pán

  2. ㄍㆭkngㄅㄢˋpánㄒㄧㄨ˫ㄅㄢˋsiū‑pán

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄅㄢˋpánㄍㄧㄜˊkiô