+6 = 10 

ㄍㆤkeh

  1. 線條組成四方ㄍㆤˋkeh‑á

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㆤkeh

  1. ㄊㄨㄚˋthuah‑áㄍㆤkeh

  2. 風度ㄏㆲㄍㆤhong‑kehㆢㄧㄣˊㄍㆤjîn‑keh

  3. 一定標準樣式ㄏㄚㆴ̇ㄍㆤha̍p‑keh

  4. 體型大格雞慢啼。體型大的其他發聲就是意思ㄊㆤˋㄍㆤthé‑keh

  5. 描述地形特有ㄉㄤㄒㄧ˪ㄍㆤTang‑sì‑kehㄉㄨㄚ˫ˊㄍㆤTuā‑ôo‑kehㄊㆦˋㄉㄧ˫ㄍㆲㄍㆤThóo‑tī‑kong‑keh