+9 = 13 

ㆣㄧㄚㆴ̇gia̍p

  1. 社會各種工作職務ㄍㄤㆣㄧㄚㆴ̇kang‑gia̍pㄒㄧㆲㆣㄧㄚㆴ̇siong‑gia̍p

  2. 事務ㄙㄨ˫ㆣㄧㄚㆴ̇sū‑gia̍pㆣㄧㄚㆴ̇ㆠㄨ˫gia̍p‑bū

  1. 形容ㄌㄧˋLíㄐㄧㄣtsinㆣㄧㄚㆴ̇gia̍pㆣㄧㄚㆴ̇ㄇㄧㄚ˫gia̍p‑miā