+11 = 15 

ㆣㄚㆶ̇ga̍k

  1. 和諧動人規律節奏聲音ㄧㆬㆣㄚㆶ̇im‑ga̍kㆣㄚㆶ̇ㄌㄧˋga̍k‑lí

+11 = 15 

ㄌㆦㆶ̇lo̍k

  1. 歡喜ㄎㄨㄞ˪ㄌㆦㆶ̇khuài‑lo̍kㄏㄨㄢㄌㆦㆶ̇huan‑lo̍k