+18 = 21 

ㄎㄨㄢˊkhuân

  1. 權力權限ㄎㄨㄢˊKhuânㄉㄧ˫tīiˊㄑㄧㄨˋㄊㄠˊtshiú‑thâu權力

  1. 相當ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄍㄜ˪kòㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄎㄨㄢˊkhuânㄋㄧㄚˋniáㆠㄢ˫ㆢㄧ˫bān‑jīㄎㆦkhoo相當