+8 = 12 

ㄎㄨㄢˋkhuán

  1. 錢財ㄍㆲkongㄎㄨㄢˋkhuán

  2. 法令ㄉㄧㄠˊㄎㄨㄢˋtiâu‑khuán

  3. 種類ㄅㄚㄅㄚㄎㄨㄢˋpah‑pah‑khuán

  1. 整理ㄎㄨㄢˋkhuánㄘㄨ˪ㄌㄞ˫tshù‑lāi整理

  1. ……ㄍㆩˋㄋㄚˋKánn‑ná˫ㄌㄜㆷ̇ㄏㆦ˫lo̍h‑hōoˊㄎㄨㄢˋkhuánㆣㄧㄣˋˋㄎㄨㄢˋgín‑á‑khuán

+8 = 12 

ㄎㄨㆩˋkhuánn

  1. 錢財ㄗㄨㄣˊtsûnㄎㄨㆩˋkhuánn