ㄏㄨㆩㄏㄧˋhuann‑hí

  1. I˫ㄗㄞtsaiㄉㆤtehㄏㄨㆩㄏㄧˋhuann‑híㄒㄧㆩˋㄇㄧsiánn‑mih?些什麼?

快樂悲哀悲傷
  1. 形容ㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇Kin‑á‑ji̍tㄑㄧㄣㄐㄧㆩˊtshin‑tsiânnㄗㆦㆶ̇ㄙㄨㄣtso̍k‑sunㄌㆲˋlóngㄌㄞˊlâi‑‑ahㄇㄚˋa‑máiㄐㄧㆦtsiokㄏㄨㆩㄏㄧˋˊhuann‑hí‑‑ê所有親戚

  2. 消遣理由ㄌㄧˋLíㄉㆤtehㄍㄧㄜ˪kiòㄏㄨㆩㄏㄧˋˊhuann‑hí‑‑ê‑‑ooh

快樂悲哀悲傷