+1 = 5 

ㄐㄧㆩ˪tsiànn

  1. 歪斜ㄎㆭ˪khǹgㆠㄜˊbôㄐㄧㆩ˪tsiànn

  2. 真實ㄐㄧㆩ˪ˊtsiànn‑‑ê

  1. ㄐㄧㆩ˪ㄅㄧㄥˊtsiànn‑pîngㄐㄧㆩ˪ㄎㄚtsiànn‑kha

  1. 概念ㄐㄧㆩ˪ㄇㆭˊtsiànn‑mn̂gㄐㄧㆩ˪ㄗㆲtsiànn‑tsongㄐㄧㆩ˪ㄌㆦ˫tsiànn‑lōo

  1. 時間時間ㆣㆦ˫gōoㄉㄧㆰˋtiámㄐㄧㆩ˪tsiànn

  2. 時間ㄐㄧㆩ˪ㄉㄧㄜㆷ̇ㄒㄧˊtsiànn‑tio̍h‑sî時候ㄐㄧㆩ˪tsiànnㄉㄧㆲㄉㄠ˪tiong‑tàu午時

+1 = 5 

ㄐㄧㄥ˪tsìng

  1. 私心ㄐㄧㄥ˪ㆢㄧㄣˊtsìng‑jînㄍㄨㄣㄗㄨˋkun‑tsú

正值