+2 = 6 

ㄒㄧˋsí

  1. 結束ㄒㄧˋㆠㆲˊsí‑bông

  1. ㄎㄧ˪khìㄍㄚkahㆠㆤbehㄒㄧˋsíㄍㄧㆩㄒㄧˋkiann‑‑sí

  2. 死亡一般無知ㄎㄨㄣ˪ㄒㄧˋkhùn‑sí

  1. ㄒㄧˋㄗㄨㄧˋsí‑tsuí

  2. 改變ㄒㄧˋㄍㄨㄧㄍㄧˋsí‑kui‑kí變通規定

  3. ㄊㄠˊㄐㄧㄥˊThâu‑tsîngㄒㄧ˫sīㄒㄧˋㄌㆦ˫sí‑lōo死路

  1. 形容重疊使用ㄆㆮˋㄒㄧˋㄒㄧˋpháinn‑sí‑sí無禮

+2 = 6 

ㄙㄨˋsú

  1. 結束ㄍㄧㄨˋkiúㄙㄨˋsúitㄒㄧㄥsing可能比喻危險ㄅㄨㄙㄨˋㄍㄨㄧˋput‑sú‑kuí比喻

死亡