+1 = 5 

ㆠㄧㄜˋbió

  1. 女性神明尊稱ㄊㄧㄢㄒㄧㆲ˫Thian‑siōngㄒㄧㄥ˪ㆠㄧㄜˋSìng‑bió

  2. 女性長輩尊稱ˊㆠㄧㄜˋî‑bió

+1 = 5 

ㆠㄜˋbó

  1. 媽媽生育養育女性ㆠㄜˋa‑bó媽媽ㆠㄜˋㄑㄧㄣbó‑tshin

  2. 動物ㄉㄧㆠㄜˋti‑bó

  3. 比喻原本根源ㄅㆥ˫ㆠㄜˋpēnn‑bóㆠㄜˋㄐㆪˊbó‑tsînn本錢

  4. 女性長輩尊稱ㆠㄜˋˊbó‑î

+1 = 5 

ㆠㄨˋbú

  1. 參見】bó ㄉㄧㆠㄨˋti‑búㆠㄨˋa‑bú媽媽ㆠㄨˋㄍㄨ˫bú‑kū