+6 = 10 

ㄎㄧ˪khì

  1. 憤怒ㄎㄧ˪Khìㄍㄚkahㆠㆤㄒㄧˋbeh‑sí

  1. 物體液體固定形狀體積自由物體ㄎㆲㄎㄧ˪khong‑khì

  2. 中醫人體生物ㆣㄨㄢˊㄎㄧ˪guân‑khìㄎㄧ˪ㄏㄧㄚkhì‑hiat˫ㄊㄠˋtháu新陳代謝良好

  3. 情緒表現出來精神狀態ㄐㄧ˪ㄎㄧ˪tsì‑khì

+6 = 10 

ㄎㄨㄧ˪khuì

  1. ㄍㄧㆲ˫ㆠㆤKiōng‑behㆠㄜˊbôㄎㄨㄧ˪khuì‑‑ah

  2. 表現行為作風ㄍㄧㄎㄨㄧ˪kik‑khuì派頭

  3. 自然現象ㄗㆤㄎㄨㄧ˪tseh‑khuì節氣

  1. 形容口語使用習慣形容後面用來表示進行狀態ㄙㄨㄧˋㄎㄨㄧ˪suí‑khuì完美狀態