+5 = 8 

ㄏㄨㄚhuat

  1. 本事˫ㄏㄨㄚㄉㆦ˫huat‑tōo辦法

  2. 方式手段ㄑㄧㄨˋㄏㄨㄚtshiú‑huatㄍㆭkng˫ㄏㄨㄚū‑huat

  3. 法規ㄏㄚㆴ̇ㄏㄨㄚha̍p‑huatㄏㄨㄢ˫ㄏㄨㄚhuān‑huat

  4. 道教ㄏㄨㄚㄙㄨ˫huat‑sū

  5. 佛教修行路徑ㄏㄨㄚㆠㄨㄣˊhuat‑bûn

  6. 國家ㄏㄨㄚㄍㆦHuat‑kok