ㄏㄨㄚㄉㆦ˫huat‑tōo

  1. 方法辦法ㄐㄧTsitㄏㄤ˫hāngㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㆣㄨㄚˋguáㄇㄚ˫māㆠㄜˊbôㄏㄨㄚㄉㆦ˫huat‑tōo辦法

  2. 規矩法則ㄌㄢˋLánㄗㄜ˪tsòㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h˪àiㄐㄧㄠ˪tsiàuㄏㄨㄚㄉㆦ˫huat‑tōoㄌㄞˊlâiㄍㄧㆩˊkiânn必須規則