+6 = 9 

ㄎㄜˋkhó

  1. 液體ㄇㄨㆤˊMuêㄗㄨˋtsúㄌㄧㄠˋliáuㄒㄧㆫsiunnㄎㄜˋkhó

  1. 使ㄎㄜˋkhóㄨㄣ˪ㄉㆤˋùn‑té魚塭

  2. 退ㄗㄨㄧˋㄎㄜˋtsuí‑khó退ㄎㄜˋㄌㄠˊkhó‑lâu退

  1. ㄎㄜˋㄗㄨㆵ̇ㄗㄨㆵ̇khó‑tsu̍t‑tsu̍t人潮

稠密