ㄨㄚㆷ̇ㄉㄤ˫ua̍h‑tāng

  1. 活潑ㄌㄧㄣˋLínㄗㄚㆠㆦˋㄍㄧㆩˋtsa‑bóo‑kiánnㄒㄧㆵ̇ㄗㄞ˫si̍t‑tsāiㄐㄧㄣtsinㄨㄚㆷ̇ㄉㄤ˫ua̍h‑tāngㄉㄧㆩ˫ㄉㄧㆩ˫tiānn‑tiānnㄗㄠˋㄌㄞˊㄗㄠˋㄎㄧ˪tsáu‑lâi‑tsáu‑khì女兒活潑常常

  2. 可以任意活動ㄨㄚㆷ̇ㄉㄤ˫ua̍h‑tāngˋ

  1. 運動活動筋骨ㄌㄧˋLíㄗㆤ˫tsēㄏㄧㄚhiahㄍㄨˋkúㄍㄧㄣˋkínㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑lâiㄨㄚㆷ̇ㄉㄤ˫ㄐㄧㆵ̇˫ua̍h‑tāng‑‑tsi̍t‑ē起來活動一下

  1. 目的採取行動ㆣㄨㄢˋGuánˊㄉㆦˊㄙㄨㄍㄨㄢˋtôo‑su‑kuán˫ㄐㄧㄣtsinㄗㆤ˫tsēㆣㆤ˫ㆠㄨㄣˊgē‑bûnㄨㄚㆷ̇ㄉㄤ˫ua̍h‑tāng圖書館藝文活動