+6 = 9 

ㄆㄞ˪phài

  1. ㄆㄞ˪Phàiㄌㄤˊlângㄎㄧ˪khìㄒㄧㄨsiuㄐㆪˊtsînn

  1. ㄏㄚㆶ̇ㄆㄞ˪ha̍k‑phàiㄉㆲˋㄆㄞ˪tóng‑phài

  2. 態度風格ㄍㄧkikㄐㄧㆵ̇tsi̍tˊㄆㄞ˪phài派頭