+6 = 10 

ㄌㄠˊlâu

  1. 液體移動狀態ㄏㄨㆤhuehㄌㄠˊㄘㄨㄌㄞˊlâu‑‑tshut‑lâiㄌㄠˊlâuㄆㆪ˫ㄗㄨㄧˋphīnn‑tsuí

  1. ㄉㆪ˫ㄌㄠˊtīnn‑lâu滿ㄎㄜˋㄌㄠˊkhó‑lâu退ㄏㄧㄢ˫ㄌㄠˊˋhiān‑lâu‑á起來新鮮海產

  1. 作為計算時間單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄌㄠˊlâuㄗㄨㄧˋtsuí時間

+6 = 10 

ㄌㄧㄨˊliû

  1. 等級ㄌㄧㄨˊit‑liûㄙㆩㄌㄧㄨˊsann‑liûㄒㄧㆲ˫ㄌㄧㄨˊsiōng‑liû

  1. 流動ㄌㄧㄨˊㄙㄨㄧˋliû‑suí

  1. 流動往來ㄌㄧㄨˊㆣㄧㄢˊliû‑giânㄌㄧㄨˊㆠㄧㄣˊliû‑bîn

  2. 流浪往來ㄌㄜˊㄏㄢ˪ㄎㄚˋLô‑hàn‑kha‑áㄒㄧ˪ㄍㆤ˪sì‑kèㄌㄧㄨˊliûㄌㄧㄨˊliûㄍㄠ˪kàuㄌㆰˊㄧㆫˊLâm‑iûnnㄎㄧ˪khì單身浪蕩流浪南洋