+9 = 12 

ㄍㄤˋkáng

  1. 提供停靠地方ㄍㄜㄏㄧㆲˊㄍㄤˋKo‑hiông‑káng

  1. 計算單位相當」。ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄍㄤˋkángㄗㄨㄧˋtsuíㄐㄧㄣtsinㄉㄨㄚ˫tuāㄍㄤˋkáng

  1. 溪流ㄆㄨㄚ˪Phuàㄗㄨㄣˊtsûnㄍㄨㆤ˪kuèㄍㄤˋkángㄇㄚ˫māㄎㄚkhahㄧㆩˊiânnㄒㄧㄨˊsiû渡過溪流游泳渡過溪流