ㆠㄜˊㄎㄧ˪bô‑‑khì

  1. 消失ㆣㄨㄚˋGuáˊㄅㄧpitㆠㄜˊㄎㄧ˪bô‑‑khì‑‑ah!

  2. Iㄉㄧㄥˋㆢㄧㆵ̇ˋtíng‑ji̍t‑áㄐㄧㄚtsiahㆠㄜˊㄎㄧ˪ˊbô‑‑khì‑‑ê天才

ㆠㄜˊbôㄎㄧ˪khì

  1. 前往Iㄍㄨㄧkuiㄌㆤˋㄅㄞ˪lé‑pàiㄌㆲˋlóngㆠㄜˊbôㄎㄧ˪khìㄏㄚㆶ̇ㄏㄠ˫ha̍k‑hāu整個學校