+9 = 13 

ㄐㄧㄠ˪tsiàu

  1. ㄋㄚ˫Nāㄐㄧㄠ˪tsiàuˋㄋㆤㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪án‑ne‑‑lo̍h‑khìㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄉㄜ˫tō˫ㄏㄜˋhó‑‑ah

  1. 憑證ㄌㄧˋLíㄏㄨㄚㆵ̇ㄎㄨㄢˋhua̍t‑khuánㆠㄜˊbôㄍㄧㄠˋkiáu˫ㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄉㄧㄠ˪tiàuㄐㄧㄠ˪tsiàu罰款執照

+9 = 13 

ㄐㄧㄜ˪tsiò

  1. 承受光線反射ㄐㄧㄚTsiaㆢㄧㆵ̇ㄊㄠˊji̍t‑thâuㄐㄧㄜ˪tsiòㆠㆤ˫bēㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄐㄧㆩˊtsiânn˪àmㄐㄧㄜ˪ㄍㄧㆩ˪tsiò‑kiànn照鏡