ㄐㄧㄠ˪ㄅㆦ˫ㄌㄞˊtsiàu‑pōo‑lâi

  1. 一定順序處理ㆠㄢ˫ㄏㄤ˫Bān‑hāngㄉㄞ˫tāiㄉㄧㄜㆷ̇˪tio̍h‑àiㄐㄧㄠ˪ㄅㆦ˫ㄌㄞˊtsiàu‑pōo‑lâi一切事項應該處理

照起工偷食步