ㄐㄧㄠ˪ㄎㄧˋㄍㄤtsiàu‑khí‑kang

  1. 規矩制度ㄌㄧˋLíㄗㄜ˪tsòㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄇㄚ˫māㄎㄚkhahㄐㄧㄠ˪ㄎㄧˋㄍㄤㄌㆤtsiàu‑khí‑kang‑‑lehㄇㄞ˪màiㄉㄧㆩ˫tiānnㄅㄨㄒㄧˊput‑sîㄉㄜ˫tōㄒㄧㆫ˫ㆠㆤsiūnn‑behㄊㄠㄐㄧㄚㆷ̇ㄅㆦ˫thau‑tsia̍h‑pōo常常投機