+13 = 16 

ㄧㆩˊiânn

  1. 軍隊地方ㄍㄨㄣㄧㆩˊkun‑iânnㄅㄧㄥˋping‑áㄧㆩˊiânn

  2. 活動聚集場所ㄏㄚ˫ㄌㄧㄥ˫ㄧㆩˊhā‑līng‑iânnㄎㄧㄐㄧㄚㆷ̇khit‑tsia̍hㄧㆩˊiânn

  1. 計算編制單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄧㆩˊiânnㄅㄧㄥping部隊

+13 = 16 

ㄧㄥˊîng

  1. 管理ㄍㄧㄥㄧㄥˊking‑îngㆠㄧㄣˊㄧㄥˊbîn‑îng